ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Deze website (‘Website’) wordt beheerd door Raf Herbots, met maatschappelijke zetel gevestigd te Attenhovenstraat 1, 3806 Velm, België, met ondernemingsnummer BE0641.478.915. Elke bezoeker van deze website (‘Website’) wordt geacht kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden’) en stemt u ermee in erdoor gebonden te zijn. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment volledig naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER: ONS PRIVACYBELEID

Wij zijn begaan met de bescherming van uw privacy Alle persoonsgegevens die we over u inzamelen als u deze Website gebruikt, zullen verwerkt worden overeenkomstig dit Privacybeleid. Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens Raf Herbots Attenhovenstraat 1 3806 Velm, België Ondernemingsnummer: BE0641.478.915 Verwerking van de persoonsgegevens Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie. Bij een bezoek aan deze Website wordt door de standaardwerking van de webserver van Raf Herbots bepaalde geanonimiseerde informatie opgenomen. Deze informatie kan betrekking hebben op de naam van de internet service provider via dewelke de bezoeker toegang heeft tot het internet, de zoekrobot en de trefwoorden die werden gebruikt om deze Website te lokaliseren, de tijd en de datum waarop de bezoeker tot deze Website toegang had, de pagina’s die de bezoeker op deze Website geraadpleegd heeft, en de pagina’s van andere websites die de bezoeker heeft geraadpleegd om naar deze Website te gaan. Deze informatie wordt enkel intern gebruikt, nl. om het gebruik van deze Website te meten en te controleren en om de kwaliteit van deze Website en de inhoud ervan te verbeteren. Daarnaast is het mogelijk dat een bezoeker van deze Website vrijwillig bepaalde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld zijn naam, adres, geslacht, e-mail adres, woonplaats, telefoonnummer en GSM-nummer, doorgeeft in het kader van een bezoek aan deze Website. Dit gebeurt wanneer de bezoeker zich inschrijft voor het ontvangen van één van de volgende diensten: elektronische nieuwsbrieven en/of MMS- marketing (via GSM) en/of persinformatie. De persoonsgegevens die aldus vrijwillig worden verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Raf Herbots. Raf Herbots zal deze informatie verwerken met het oog op de levering van de diensten en/of informatie waarom de betrokkene heeft verzocht. De betrokkene kan zich hier ten allen tijde kosteloos tegen verzetten. Raf Herbots zal geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde of tenzij anders vereist door de wet. Elke bezoeker van deze Website aanvaardt en erkent bovendien dat derden zich desgevallend toegang kunnen verschaffen tot informatie die over een publiek netwerk wordt verstuurd en dat Raf Herbots op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld in geval van dergelijk ongeoorloofd gebruik.
Rechten van de geregistreerde We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrekking tot uw eventuele vragen naar raf.herbots@telenet.be. De bezoeker kan zich tevens op elk moment uitschrijven. Dit gebeurt volledig gratis, zonder dat de bezoeker een reden dient op te geven. Gebruik van cookies De Website van Raf Herbots maakt gebruik van “cookies”. Een cookie kan beschouwd worden als stukjes gegevens die de server van Raf Herbots naar de browser van de bezoeker van deze Website stuurt. De browser schrijft deze gegevens weg naar de harde schijf van de computer van de bezoeker. Door gebruik te maken van cookies kan Raf Herbots terugkerende bezoekers een snellere en meer efficiënte toegang bieden. De configuratie van de meeste browsers geeft een bezoeker de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren en om te worden gewaarschuwd telkens als een cookie wordt gebruikt. Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden om toegang te hebben tot onze Website, kan het weigeren ervan leiden tot een minder goede werking van bepaalde aanbiedingen, kenmerken of producten van onze Website en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders vermeld, staan wij voor deze Website en voor het materiaal dat erop voorzien wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent dat deze Website teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (collectief “Inhoud” genoemd) bevat die beschermd is/zijn door het auteursrecht, databankrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en wij hebben auteursrechten. Op de selectie, de coördinatie, de schikking en de verbetering van dergelijke Inhoud. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten hebben op de Inhoud die ze op deze Website beschikbaar maken. Behoudens de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Raf Herbots, is het bijgevolg verboden om de Inhoud, of een deel ervan, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te verdelen, te verzenden, te publiceren, tevertonen, in licentie te geven, te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op een andere wijze te exploiteren, dit alles onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen. De inhoud van de databank wordt voorts beschermd door het sui generis recht van de producent van de databank op basis waarvan deze de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een deel van de inhoud van de databank kan verbieden. Wanneer Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud. De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, inzonderheid gebruik van de Inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpaginas van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raf Herbots. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zou veroorzaken.

MERKEN, HANDELSNAMEN EN LOGO’S

Alle benamingen, logo’s en andere tekens die op deze website worden gebruikt zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en eigendom zijn van Raf Herbots, verbonden vennootschappen of derden. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Raf Herbots of van de respectievelijke merktitularis is elk gebruik van deze of van gelijkaardige tekens uitdrukkelijk verboden.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Raf Herbots besteedt de grootste zorg aan de creatie en instandhouding van deze website. Zij kan evenwel geen enkele expliciete of impliciete waarborg, van welke aard ook, geven omtrent deze Website en haar Inhoud. In het bijzonder kan Raf Herbots niet garanderen dat de informatie die zich op deze website bevindt juist, nauwkeurig, volledig, voor een bepaald doel geschikt of actueel is. Het is Raf Herbots toegestaan om de informatie die zich op deze website bevindt te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Behalve indien wettelijk verboden, sluiten wij iedere uitdrukkelijke of impliciete waarborg uit, inzonderheid impliciete waarborgen wat betreft verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of de niet-schending van intellectuele eigendom. Noch Raf Herbots, noch enige van onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers waarborgen dat deze Website of enige functie in deze Website ononderbroken of foutvrij zal functioneren, dat gebreken verbeterd zullen worden of dat deze Website of de servers die deze Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Bovendien zal Raf Herbots niet aansprakelijk zijn voor schade die zou voortvloeien uit of op enige wijze verband zou houden met de toegang tot of het gebruik dat van deze Website zou gemaakt worden, hieronder begrepen enige schade veroorzaakt aan de hard- of software van de bezoeker van deze website, zoals schade naar aanleiding van virussen die de hard- of software van de bezoeker besmetten als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website. Het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website om de gepaste antivirussoftware te gebruiken. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate) dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website, of niet akkoord gaat met één van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van deze website

LINKS

Het is mogelijk dat deze website een link maakt naar een andere website die, geheel of gedeeltelijk, behoren, gecontroleerd of beheerd worden door derde partijen, maar die interessant zou kunnen zijn voor de bezoeker. Dergelijke links worden enkel voorzien voor uw comfort en uw informatie. De inhoud van dergelijke externe websites wordt niet gecontroleerd door Raf Herbots en indien u beslist om een dergelijke website te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Het feit dat wij een snelkoppeling ter beschikking stelt naar de website van een derde partij impliceert niet dat Raf Herbots dergelijke website bekrachtigt, goedkeurt of financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Enige vermelding van producten of diensten van een derde partij is slechts ter uwer comfort en informatie verstrekt en maakt geen bekrachtiging of aanbeveling van dergelijke producten of diensten uit door Raf Herbots. Raf Herbots kan evenmin aansprakelijkheid oplopen voor toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites. Het aanbrengen van links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Raf Herbots.